Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i jednolite studia magisterskie

Biuro Rekrutacji

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@ansleszno.pl

 

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2a) świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

3a) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);

5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;

6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest::

- posiadanie świadectwa dojrzałości,
- załączenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach,
- dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Dokumenty są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.

 

1. Uchwała nr  3/2024 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/2023 Senatu  Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 22 czerwca 2023 r. dot. zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia, a także na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

2. Tekst jednolity-Uchwała nr 10/2023 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia, a także na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 

3. Załącznik do tekstu jednolitego Uchwały nr 10/2023 Senatu ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 23 maja 2024 r - Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

4. Uchwała nr 2/2024 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz zawodników z klasą mistrzowską w latach 2024 – 2028 w Akademii Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie